Financovanie

Financovanie

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

  • podpis zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ktorou sa špecifikuje predmet a podmienky prevodu bytu
  • úhrada 1.splátky kúpnej ceny vo výške 3.000,- eur alebo 5000,- eur, v závislosti od veľkosti bytu, v termíne do 10 kalendárnych dní po podpise Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

Výber štandardného vybavenia bytu

  • realizácia drobných klientských zmien. Klientské zmeny budú riešené resp. odsúhlasené predávajúcim v závislosti od postupu stavebných prác

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

  • podpis zmluvy o prevode vlastníctva bytu do 15 kalendárnych dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
  • úhrada 2.splátky kúpnej ceny /rozdiel medzi kúpnou cenou a 1.splátkou/
  • predávajúci v termíne do 10 kalendárnych dní po uhradení kúpnej ceny podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v Bratislave

Odovzdanie bytu

  • po podpise zmluvy o prevode vlastníctva a uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci najneskôr do 10 kalendárnych dní výzvu na prebratie bytu.
  • Odovzdanie bytu na základe preberacieho protokolu

Developed by Webcreators.sk | Webhosting - HostCreators